Frederick Leighton (1830 - 1896)

5 Objects by Frederick Leighton