Gennaro Favai (1879 - 1958)

Palazzo di Desdemona

Gennaro Favai (1879 - 1958)