Edmund Hort New (1871 - 1931)

2 Objects by Edmund Hort New